Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Analyse og fortolkning
Billedbøger
Fagsyn
Fiktion
Genre
Inferens
Intertekstualitet
Kanon-begrebet
Litterære metoder
Lyrik
Læse på, mellem og bag linjerne
Læselig, læsbar og læseværdig
Læsesyn
Motiv - tema
Overbestemthed-underbestemthed
Periode
Sprog
Grammatik (bliv bedre til grammatik)
Helsætning og ledsætning
Komma
Ordklasser
Kohærens og kohæsion
Sprogvidenskabens discipliner
Sætningsskema
Sprogfunktioner/sproghandlinger
Sprog og stil
Sprogsyn
Tekst-begrebet
Begreber (pædagogiske)
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Kohærens og kohæsion

Kohærens – kohæsion (et forsøg på en begrebsafklaring)

 

I Læreren som sproglig vejleder anvendes udtrykkene kohærens og kohæsion flere gange.

 

Kohærens:      

Anvendes om en teksts indholdsmæssige sammenhæng

Med andre ord handler kohærens om det semantiske aspekt

                            

Henrik Møller anvender i sin bog om tekstlingvistik (se fodnoten) følgende ordforklaring: ”Den semantiske sammenhæng, der er – eller gerne skulle være – i en tekst, fx i form af at den foregår i bestemte scenarier der af læseren opleves som rimeligt sammenhængende”. [1]

Afsenderen kan eksempelvis skabe kohærens ved at skrive ud fra en bestemt genre (Der var engang…), ved at skrive ud fra et bestemt sted (I Iraq…), om nogle bestemte personer osv. Alt sammen er det noget indholdsmæssigt (semantisk) som gør, at der bliver indre sammenhæng i teksten.

                            

 

Kohæsion:      

Anvendes om en teksts sproglige sammenhæng.

Den måde tekstens indholdsmæssige sammenhæng udtrykkes på rent sprogligt.

 

Henrik Møller anvender følgende forklaring: ”De  sproglige udtryk der viser eller understreger sammenhængen i teksten, fx forbindere og adverbialer”. [2]

Disse sproglige udtryk kan have mange former. Se eventuelt Henrik Møllers forklaringer til de nedenstående sproglige udtryk for kohæsion.

Bindeord: men, at…

Adverbier: desuden, derimod, efterhånden…

Deiksis

Proformer

Referentkobling

Sætningskobling

 

 

AH’s huskeregel om forskellen på kohærens og kohæsion.

(opfundet, fordi det pinte mig, at jeg ikke på stedet kunne svare på spørgsmålet om forskellen mellem kohæsion og kohærens)

 

Kohærens        det semantiske (der indgår E i begge dele)

Kohæsion         det sproglige (synlige) udtryk for kohærensen (S i fokus)

                            [1] Møller, Henrik: Grundbog i tekstlingvistik. Dansklærerforeningen, 2002 (s. 72)

[2] Ibid. s. 72

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/danskbegreber/Sprog/koh_rensogkoh_sion/
index.php
SmartSite Publisher