Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Begreber (pædagogiske)
Pædagogik - en kort introduktion
Læringssyn
Dannelse - en kort introduktion
Didaktik - en kort introduktion
Menneskesyn - en kort introduktion
Forholdet mellem almen didaktik og fagdidaktik
Samfundssyn
Værdigrundlag
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Didaktik - en kort introduktion

 

Didaktik (definition og generel litteratur om didaktik)

Den didaktiske trekant

Carl Aage Larsens didaktiske model

Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel

Didaktiske grundsyn ifølge Hiim & Hippe

Didaktiske grundsyn ifølge Fibæk Laursen

 

Didaktik

 

Nudansk ordbog:

læren om undervisningsmetoder

 

Fremmedordbog:

læren om undervisningens og læreprocessens mening, mål og indhold

(metode omfatter vejen, fremgangsmåden, midlerne - didaktik og metodik udgør faget undervisningslære - pædagogik er læren om opdragelse og undervisning)

 

Psyk.pæd.ordbog

1)      undervisningslære - den del af pædagogikken, der har med bibringelse af kundskaber at gøre

2)      overvejelser og beslutninger vedrørende undervisningens mål og midler og sammenhængen mellem disse

 

Grue Sørensen i Almen pædagogik

Didaktik kan opfattes som virkeliggørelsens teori - og ideerne kan henføres til pædagogisk filosofi. (s. 48)

 

Hiim og Hippe:

Praktik - teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og kritisk analyse af undervisning og læring (s. 14). Ifølge Hiim og Hippe har forskellige pædagogiske opfattelser og uenigheder ofte rod i grundlæggende forskellige videnskabs- og kundskabs-syn. (s. 16)

 

Som det kan ses af ovenstående er der mange forskellige definitioner på didaktik. Nogle lægger vægt på det teoretiske aspekt, andre det praktiske. Nogle lægger hovedvægten på mål og indhold, hvor andre hævder, at alle aspekter har lige vægt.

 

Ofte skelnes mellem en snæver didaktikopfattelse over for en bred didaktikopfattelse[1].  Hiim og Hippe betragter Carl Aage Larsens didaktikopfattelse som snæver[2], fordi han fokuserer på mål og indhold. De bekender sig selv til den brede didaktikopfattelse, fordi de frygter en ensidig fokusering på for eksempel målet, så man tilsidesætter elevernes forudsætninger.

 

Overordnede bøger om didaktik, som alle kan anvendes til selvstudium:

 

·        Kyrstein, Jens og Ebbe Vestergaard: Undervisning og læring. Grundbog i didaktik. Rosinante, 2001

·        Ralking, H.C.: Profession Lærer. (3 bind) Erhvervsskolernes Forlag, 1998.

·        Striib, Andreas: Undervisning. Klim, 1996


3 didaktiske modeller: den didaktiske trekant,  C.A. Larsens model og Hiim & Hippes model.

 

Den didaktiske trekant

 

Karsten Schnack har i Pædagogisk Opslagsbog defineret undervisning på følgende måde: "På mange måder er det med undervisning en ganske enkel affære; man fortæller blot noget man har på hjerte og ved noget om til nogen der er interesserede, som lytter og spørger hvis der er noget de ikke kan forstå, og så er der ikke mere at sige om den sag. Processen kan gentage sig i det uendelige, hver gang nogen ved noget og har noget på hjerte, som kunne interessere andre". Efterfølgende skriver Karsten Schnack, at det naturligvis ikke er så enkelt.

 

Karsten Schnacks udsagn fanger tre vigtige faktorer ved undervisning, som er på spil i enhver form for undervisning:

                      En lærer/underviser

                      En elev/studerende

                      Et stof/en sag

 

Disse faktorer udgør tilsammen en helhed og omtales ofte som den didaktiske trekant.

 

                                           

                         Lærer/underviser  

 

 

 

                           Elev/studerende                     Stof/sag

 

Den didaktisk trekant er mere udførligt omtalt i Pædagogikkens treklang[3] kapitel 7. Der omtales den som den pædagogiske trekant.

 

Det samme er omtalt andre steder uden at udtrykket den didaktisk trekant anvendes. For eksempel defineres undervisning af Vagn Rabøl Hansen på følgende måde: "Undervisning er en særlig social relation, hvor der ydes målrettet støtte til elevens læring".[4] Også her kan de tre samme faktorer identificeres:

En elev

En sag/stof (noget der skal læres)

En person, der støtter elevens læring.


 

Carl Aage Larsens model

 

Carl Aage Larsen, som var professor i metodik og didaktik ved Danmarks Lærerhøjskole (i dag Danmarks Pædagogiske Universitet) fra 1960 til 1978, udviklede nogle modeller, som man kunne planlægge undervisning ud fra. Modellerne er meget skematiske og har i en årrække ikke været så anerkendte, fordi de blev anset for at være for skematiske. Og fordi de fremstillede undervisningsplanlægning ud fra en hierarkisk tænkemåde. Betragter man dem som modeller, der skal understøtte den didaktiske tænkning, finder mange dem dog stadig (eller måske rettere igen) brugbare.

Følgende model er hentet fra Didaktiske emner [5], s. 91

 

Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.

 

Fra 90'erne har en af de mest anvendte didaktiske modeller været Hilde Hiim og Else Hippes didaktiske relationsmodel.

Hiim og Hippe lægger vægt på, at undervisning og læring betragtes som en helhed - og at didaktikken omfatter både planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.

Hiim, Hilde og Else Hippe: Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. Gyldendal, 1997.

 

 


Ved læringsforudsætninger forstås elevernes sociale, kulturelle, psykologiske og fysiske læringsforudsætninger.

 
Didaktiske grundsyn ifølge Hiim og Hippe

 

 

Naturviden-skabelig retning

Åndsviden-skabelig retning

Humanistisk-eksistentiel

Kritisk

retning

Filosofisk grundlag

Positivismen (kun det sansede er virkeligt).

Mennesket tilegner sig kundskaber ved kortlægning af data og observationer.

Skelner mellem naturvidenskabernes opgave (forklaring) og åndsviden-skabernes (for-ståelse).

Menneskeånden vægtes.

Fænomenologi og eksistensfilosofi

Kritisk filosofi

(Kan opfattes som et forsøg på syntese mellem naturviden-skabeligt og 

åndsvidenskabeligt syn.)

 

Virkeligheds-opfattelse

 

 

Materialistisk / realistisk

virkelighedsopfattelse.

Der findes en ydre virkelighed, som eksisterer uafhængigt af vores bevidsthed.

Idealisme eller dialektisk idealisme.

Fornuften er den primære virkelig-hedsdimension

Idealisme

Det virkelige er det, der frem-træder og op-leves som virkeligt.

Materialisme eller dialektisk materialisme.

Kundskabsbetingelser og samfundsudvikling tæt forbundet.

Repræsentative navne

eller retninger.

 

August Comte (1798-1857)

Adfærdspsykologien

Hegel (1770 – 1831)

Dilthey (1833 – 1911)

Gadamer (f.1900)

Sartre

(1905 – 1980)

Buber

(1898 – 1965)

Heidegger (1889-1965)

Marx (1818 – 1883)

Habermas (1929 - )

Frankfurter-skolen.

Nøglebegreber – nøgleord

Viden.

Hypotetisk – deduktiv metode.

 

Tilstræbt objektivitet.

Forståelse.

Den hermeneutiske metode.

 

Kulturens påvirkningskraft.

Møde.

Vægt på eksis-tentielle spørgs-mål som frihed og ansvar.

Menneskets subjektive fors-tåelse.

Bevidstgørelse.

Kobling mellem teori og praksis – mellem indsigt og handling.

Kundskabens relative karakter.

Didaktiske konsekvenser

Viden er observerbar, kontrollerbar og forudsigelig.

De lettest målbare fag tillægges den største værdi.

Læring er en dannelsesproces og valg af indholdet er væsentligt.

Historie, sprog og litteratur vægtes højt.

Læring er en personlig pro-ces, hvor følel-se, forståelse og handling hø-rer sammen.

Læring styres indefra.

Målet er frigørelse.

Viden er magt .

Samfunds-dimen-sionen er meget vigtig.


 

Didaktiske grundsyn ifølge Per Fibæk Laursen

 

I  Didaktik og kognition, kapitel 15[6], opregnes nogle hovedpositioner som han ser dem i dansk didaktik. Det bør dog fremhæves, at Per Fibæk i øvrigt bogen igennem gør meget ud af at understrege, at de forskellige pædagogiske "skoler" og traditioner har meget lidt indflydelse på, hvordan mennesker underviser og hvor effektfuld deres undervisning er. Alligevel præsenterer han i bogen sidste kapitel denne model som eventuelt kan bruges til at afdække nogle dominerende positioner i dansk didaktik.

 

 

 

Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/paedbegreber/didaktik_enkortintroduktion/
index.php
SmartSite Publisher