Forside
Analyseredskaber
Begreber (danskfaglige)
Begreber (pædagogiske)
Pædagogik - en kort introduktion
Læringssyn
Dannelse - en kort introduktion
Didaktik - en kort introduktion
Menneskesyn - en kort introduktion
Forholdet mellem almen didaktik og fagdidaktik
Samfundssyn
Værdigrundlag
Inspiration
Kontakt
Links
Læseguider (danskfaglige tekster)
Læseguider (pædagogiske tekster)
Metoder
Om siden
Opgaver
Sitemap
Weblog
Webshop (fotokort)

Læringssyn

 

Læring - en kort introduktion

 

Læring/undervisning

Mads Hermansen: Læringens Univers

Knud Illeris: Læring

 

Læring/undervisning

Læring har været det helt store begreb i 90'ernes pædagogiske litteratur.

Nogle hævder endda, at debatten om dannelse vil blive afløst af debatten om læring.[1]

 

I megen debat om læring har man hørt sloganet "fra undervisning til læring", men det er for mig at se et misvisende udtryk, da læring og undervisning er to sider af samme sag. Med begrebet læring sætter man fokus på det, der sker hos eleven, mens man med begrebet undervisning sætter fokus på det, læreren gør.

I bogen Læreprocesser, potentialer og undervisningsdifferentiering af Vagn Rabøl Hansen beskrives forholdet mellem undervisning og læring som et komplementært, et gensidigt forhold. Rabøl Hansen anvender s. 39 en god illustration til at understrege gensidigheden mellem de to begreber.

 

Allerede før ordet læring kom på tale var der mange forskellige syn på, hvad der kunne skabe det vi i dag kalder læring. Blandt mange andre kan nævnes: Grundtvig satte fokus på det levende ord og den levende vexelvirkning (i et opgør med den tomme udenadslære). Dewey satte fokus på erfaringen. Martin Buber var optaget af mødet.

Alligevel fremstilles det ind imellem så forenklet, at man kan få det indtryk, at alle både i international sammenhæng og i den danske folkeskole har været tilhængere af ren formidlingspædagogik (ifølge hvilken viden kan overføres fra lærer til elev via formidling), indtil projektpædagogikken gjorde sit indtog på et tidspunkt mellem 74 og 93.[2]

 

Der arbejdes med læringsteorier i psykologifaget, hvorfor jeg her blot  i det følgende skal antyde et par kilder, der præsenterer en række læringsteorier.

 

Hermansen, Mads: Læringens univers.

Klim, 1996.

Mads Hermansen giver i indledningen følgende definition på læring: Det er læring, hvis man kan identificere en forskel ved tilegnelse af færdigheder og kundskaber, erhvervelse af motoriske færdigheder, adfærdsændringer, holdningsændringer og følelsesreaktioner i tilknytning til visse foreteelser.

 

Mads Hermansen præsenterer derefter en række forskellige syn på, hvad der kan forårsage læring. Teorierne sammenstilles på forskellige måder, men udgangspunktet er en præsentation af teorierne på baggrund af deres filosofiske og videnskabsteoretiske forankring (gående fra et yderpunkt hvor læring betragtes som emotionalitetsfri til et andet yderpunkt hvor læring opfattes som følelsesmæssigt og emotionelt forankret).

 

Klassisk og operant betingning

Kognitiv teori

Kulturhistorisk læring

Systemisk læring

Psykodynamisk læring

Eksistentiel læring

 

En meget kortfattet præsentation af teorierne findes endvidere i Voksenpædagogisk Opslagsbog. Christian Ejlers Forlag, 1998. (Opslaget Læring skrevet af Mads Hermansen)

 

Illeris, Knud: Læring. 

Roskilde Universitetsforlag, 1999.

Knud Illeris giver med sin meget brede og dybtgående bog om læring en grundlæggende indføring i forskellige læringsteorier. Han siger, at læring altid på én gang er en kognitiv, en psykodynamisk og en social, samfundsmæssig proces. (Illeris, s. 19).

 

 

Første og sidste figur fra bogen Læring (s. 16 og side 190). Som figurerne viser sættes ældre og nyere læringsteorier i relation til hinanden og de kobles af Illeris til en form for helhedsforståelse af læring.


 
Webmaster: Anna Marie Hansen
Sidst opdateret: 20-08-2016
Denne sides adresse: www.amdansk.dk/main/paedbegreber/l_ringssyn/index.php
SmartSite Publisher